-->
Manifestasi Peradaban Islam Pada Masa Bani Umayyah
Manifestasi Peradaban Islam Pada Masa Bani Umayyah

Manifestasi Peradaban Islam Pada Masa Bani Umayyah

bannerSamudraBacaMedia - seperti yang sudah kita tahu, setelah berakhirnya masa khalifahan khulafaur Rasyidin kehalifahan dipegang oleh bani Umayyah. khalifah pertamanya adalah Muawiyyah bin Abu Sufyan dan beribukota di Damaskus.kekuasaan bani Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. selama masa ini umat islam mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti, ilmu keagamaan, ilmu linguistik, syair, ilmu teologi Islam, ilmu Sejarah, ilmu kimia dan kedokteran.

1. Ilmu Keagamaan

Banyak sekali ilmu keagamaan yang berkembang, namun yang paling diprioritaskan oleh bangsa Arab sendiri adalah al-Qur’an, Ilmu Hadis dan Ilmu Fiqh. Dari sini pula dimulainya penulisan ilmiyyah yang sangat relevan di kalangan bangsa Arab, Madinah, Basrah, Kuffah, Fustat dan Damaskus yang merupakan Pusat pergerakan keilmuan. Di tempat ini pula berkembangnya ilmu Qiraat dan Tafsir. Saat itu, Ulama yang populer pada bidang ini adalah Nafi’ bin Abdul Rahman bin Abu Nuaim yang menetap di Madinah dan ada pula yang di Makkah, seperti Ibnu Katsir (120 H) kemudian di Kuffah ada ‘Ashim bin Abu al-Nujul (127 H) dan Abu ‘Amir di Damaskus (118).

Adapun ulama Hadis pada masa umayyah yaitu, Sufyam ats-Tsaury yang menetap di Bashrah yang menulis kitab al-Jami’ al Kabir (161 H), Abu Abdul Rahman al-Mughirah yang menulis  kitab al-Sunan (159 H), Abul Malik bin Abdul Aziz bin Juraih (150 H), Mughirah bin Muqsim al-Dhoby (136 H) yang menulis kitab al-Faraid, Zaidah bin Qudamah al-tsaqafy, Makhul asy-Syamy (116 H) yang menulis kitab al-Sunan dan Kitab al-Masail fi al-Fiqh, ada juga salah satu Ulama hadis yang popular pada masa ini beliau Abdul Rahman ibnu ‘Amr al-Auza’I (159 H) penulis dari kitab yang sama dengan makhul asy-Asyamy.

2. Ilmu Linguistik

Pada masa ini pula dibangun sekolah-sekolah yang berbasis ilmu Nahwu yang dipelopori oleh Abu Aswad al-Dually di Bashrah. Pembangunan ini didasarkan kekhawatiran hilangnya dan kesalahan dalam Bahasa Arab kerena banyaknya orang Arab yang bergaul dengan orang-orang Persia dan Romawi. Yahya bin Ya’mar, Insibah bin Ma’dan, Maimun al-Aqran, Isa bin Amr ast- Astaqafy, mereka  merupakan Linguis yang Populer. Ada juga Yunus bin al-Habib dan al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi mereka semua merupakan murid-murid dari Abu Aswad ad-Dually.

3. Syair

Al-Khalil bin Ahmad al Farahidi merupakan Tokoh Leksikologi Arab yang pertama menyusun kamus, agar memudahkan pembuatan dan pengembangan syair. Penyair masa ini yaitu, Amr bin Abu Rabiah, Ubaidillah bin Qois, Ibnu zaid al-Aswady, al-Farazdaq, abdul Malik bin a-Walid DLL.

4. Ilmu Teologi Islam

Dimasa ini pula perkembangan teologi islam sangat pesat, seperti Murjiah tokoh teologi pada masa itu adalah Tsabit Qotnah (110 H) , ada juga al-Qodariyah dan al-Jabariyyah.

5. Ilmu Sejarah

Studi sejarah berpusat di Madinah ketika itu, pusat kajiannya adalah perjalan hidup Rasulullah SAW, peperangan dan kisah hijrah ke Habasyah dan Yastrib. Tradisi pernulisan sejarah tidak bisa lepas dari Hadis-Hadis Nabi SAW, ada dua metode yang digunkan saat itu yaitu, meninjau dari periwayatan Hadis dan penijauan terhadap Teks itu sendiri. Ada kitab yang disebut dengan al-Magazi dan as-Sirah,  dua kitab ini adalah hasil dari kompromi Hadis dan Sejarah, lalu para sejarawan menyebarkannya untuk menjadi kurikulum di sekolah-sekolah yang ada di Madinah dan Makkah pada tiga kelompok. Kelompok pertama Ustman bin Affan (105 H) dan Urwah bin Zubair (92 H), lalu kelompok kedua Abdullah bi Abu Bisyr al-Anshory (135 H) dan Amr bin Qotadah (120 H) dan kelompok ketiga yaitu, Muhammad ibn Ishaq.

6. Ilmu Kimia dan Kedokteran

Pelopor ilmu Kimia saat itu adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyyah, beliau mendapatkan ilmu ini dari seorang Rahib Alexandria, adapun ilmu kedokteran yang lebih popular dari kalangan kaum Nasroni seperti, Ibn Astal belia merupakan dokter Muawiyyah bin Abu Sufyan dan al-Hajjaj  bin Yusuf ast-Tsaqofy.Dikutip dari Kitab Mausu’ah al-Tarikh al-Islamy fi al-Ashr al-Umawi.


Advertisement banner

Baca juga:

banner
Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.
Previous
This Is The Oldest Page